Drypoint with frame:

98fgnadzo+frm.jpg - 26037 Bytes


Drypoint alone:

98fgnadzo.jpg - 28735 Bytes


Botttom details:

98fgsig.jpg - 9714 Bytes


Return to: