z473SilesianSet.jpg - 45384 Bytes


Candlesick:

z473candlestick.jpg - 26103 Bytes


Tray corner:

z473traycorner.jpg - 24989 Bytes


Mark on bottom of tray:

z473Amark.jpg - 14201 Bytes


Return to: